To forma działalności gospodarczej i społecznej jednocześnie. Zysk jaki wypracowuje nie trafia, jak w zwykłym przedsiębiorstwie, do udziałowców, akcjonariuszy czy właścicieli. Jest natomiast w całości przeznaczany na utrzymanie ciągłości pracy oraz, co najważniejsze, na reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych oraz na działalność społecznie oczekiwaną i pożyteczną, a także na rozwój lokalny.

Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej budują społeczeństwo obywatelskie. Wspierają pełne zatrudnienie, stabilny rozwój i solidarność społeczną, sprzyjają zmniejszeniu obszarów biedy. Powstają dla dobra społecznego i to dobro tworzą.

Mogą przybierać bardzo różne formy organizacyjne i prawne m.in.: spółdzielni socjalnej, spółdzielni pracy, spółki handlowej, organizacji pozarządowej, czy coraz częściej, spółki z o.o. NON PROFIT jak HELP-HUB.

Mogą działać we wszystkich dziedzinach gospodarki i życia społecznego np. w usługach m.in.:  w edukacji, opiece, pracach porządkowych, wymianie usług , ubezpieczeniach wzajemnych, szkoleniach, produkcji i sprzedaży. Jednak najważniejsze jest to, że przedsiębiorstwa te zawsze dostarczają swoje usługi i produkty dając jednocześnie pracę osobom, które z różnych względów (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie) są dyskryminowane na  rynku pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej wejdź na  www.ekonomiaspoleczna.pl